Bulgarian English German Russian Spanish

Bible

Tanach (Strong): Genesis 1

(Gen 1:1) בראשׁיתH7225 בראH1254 אלהיםH430 אתH853 השׁמיםH8064 ואתH853 הארץ׃H776

(Gen 1:2) והארץH776 היתהH1961 תהוH8414 ובהוH922 וחשׁךH2822 עלH5921 פניH6440 תהוםH8415 ורוחH7307 אלהיםH430 מרחפתH7363 עלH5921 פניH6440 המים׃H4325

(Gen 1:3) ויאמרH559 אלהיםH430 יהיH1961 אורH216 ויהיH1961 אור׃H216

(Gen 1:4) ויראH7200 אלהיםH430 אתH853 האורH216 כיH3588 טובH2896 ויבדלH914 אלהיםH430 ביןH996 האורH216 וביןH996 החשׁך׃H2822

(Gen 1:5) ויקראH7121 אלהיםH430 לאורH216 יוםH3117 ולחשׁךH2822 קראH7121 לילהH3915 ויהיH1961 ערבH6153 ויהיH1961 בקרH1242 יוםH3117 אחד׃H259

(Gen 1:6) ויאמרH559 אלהיםH430 יהיH1961 רקיעH7549 בתוךH8432 המיםH4325 ויהיH1961 מבדילH914 ביןH996 מיםH4325 למים׃H4325

(Gen 1:7) ויעשׂH6213 אלהיםH430 אתH853 הרקיעH7549 ויבדלH914 ביןH996 המיםH4325 אשׁרH834 מתחתH8478 לרקיעH7549 וביןH996 המיםH4325 אשׁרH834 מעלH5921 לרקיעH7549 ויהיH1961 כן׃H3651

(Gen 1:8) ויקראH7121 אלהיםH430 לרקיעH7549 שׁמיםH8064 ויהיH1961 ערבH6153 ויהיH1961 בקרH1242 יוםH3117 שׁני׃H8145

(Gen 1:9) ויאמרH559 אלהיםH430 יקווH6960 המיםH4325 מתחתH8478 השׁמיםH8064 אלH413 מקוםH4725 אחדH259 ותראהH7200 היבשׁהH3004 ויהיH1961 כן׃H3651

(Gen 1:10) ויקראH7121 אלהיםH430 ליבשׁהH3004 ארץH776 ולמקוהH4723 המיםH4325 קראH7121 ימיםH3220 ויראH7200 אלהיםH430 כיH3588 טוב׃H2896

(Gen 1:11) ויאמרH559 אלהיםH430 תדשׁאH1876 הארץH776 דשׁאH1877 עשׂבH6212 מזריעH2232 זרעH2233 עץH6086 פריH6529 עשׂהH6213 פריH6529 למינוH4327 אשׁרH834 זרעוH2233 בו עלH5921 הארץH776 ויהיH1961 כן׃H3651

(Gen 1:12) ותוצאH3318 הארץH776 דשׁאH1877 עשׂבH6212 מזריעH2232 זרעH2233 למינהוH4327 ועץH6086 עשׂהH6213 פריH6529 אשׁרH834 זרעוH2233 בו למינהוH4327 ויראH7200 אלהיםH430 כיH3588 טוב׃H2896

(Gen 1:13) ויהיH1961 ערבH6153 ויהיH1961 בקרH1242 יוםH3117 שׁלישׁי׃H7992

(Gen 1:14) ויאמרH559 אלהיםH430 יהיH1961 מארתH3974 ברקיעH7549 השׁמיםH8064 להבדילH914 ביןH996 היוםH3117 וביןH996 הלילהH3915 והיוH1961 לאתתH226 ולמועדיםH4150 ולימיםH3117 ושׁנים׃H8141

(Gen 1:15) והיוH1961 למאורתH2974 ברקיעH7549 השׁמיםH8064 להאירH215 עלH5921 הארץH776 ויהיH1961 כן׃H3651

(Gen 1:16) ויעשׂH6213 אלהיםH430 אתH853 שׁניH8147 המארתH3974 הגדליםH1419 אתH853 המאורH3974 הגדלH1419 לממשׁלתH4475 היוםH3117 ואתH853 המאורH3974 הקטןH6996 לממשׁלתH4475 הלילהH3915 ואתH853 הכוכבים׃H3556

(Gen 1:17) ויתןH5414 אתםH853 אלהיםH430 ברקיעH7549 השׁמיםH8064 להאירH215 עלH5921 הארץ׃H776

(Gen 1:18) ולמשׁלH4910 ביוםH3117 ובלילהH3915 ולהבדילH914 ביןH996 האורH216 וביןH996 החשׁךH2822 ויראH7200 אלהיםH430 כיH3588 טוב׃H2896

(Gen 1:19) ויהיH1961 ערבH6153 ויהיH1961 בקרH1242 יוםH3117 רביעי׃H7243

(Gen 1:20) ויאמרH559 אלהיםH430 ישׁרצוH8317 המיםH4325 שׁרץH8318 נפשׁH5315 חיהH2416 ועוףH5775 יעופףH5774 עלH5921 הארץH776 עלH5921 פניH6440 רקיעH7549 השׁמים׃H8064

(Gen 1:21) ויבראH1254 אלהיםH430 אתH853 התנינםH8577 הגדליםH1419 ואתH853 כלH3605 נפשׁH5315 החיהH2416 הרמשׂתH7430 אשׁרH834 שׁרצוH8317 המיםH4325 למינהםH4327 ואתH853 כלH3605 עוףH5775 כנףH3671 למינהוH4327 ויראH7200 אלהיםH430 כיH3588 טוב׃H2896

(Gen 1:22) ויברךH1288 אתםH853 אלהיםH430 לאמרH559 פרוH6509 ורבוH7235 ומלאוH4390 אתH853 המיםH4325 בימיםH3220 והעוףH5775 ירבH7235 בארץ׃H776

(Gen 1:23) ויהיH1961 ערבH6153 ויהיH1961 בקרH1242 יוםH3117 חמישׁי׃H2549

(Gen 1:24) ויאמרH559 אלהיםH430 תוצאH3318 הארץH776 נפשׁH5315 חיהH2416 למינהH4327 בהמהH929 ורמשׂH7431 וחיתוH2416 ארץH776 למינהH4327 ויהיH1961 כן׃H3651

(Gen 1:25) ויעשׂH6213 אלהיםH430 אתH853 חיתH2416 הארץH776 למינהH4327 ואתH853 הבהמהH929 למינהH4327 ואתH853 כלH3605 רמשׂH7431 האדמהH127 למינהוH4327 ויראH7200 אלהיםH430 כיH3588 טוב׃H2896

(Gen 1:26) ויאמרH559 אלהיםH430 נעשׂהH6213 אדםH120 בצלמנוH6754 כדמותנוH1823 וירדוH7287 בדגתH1710 היםH3220 ובעוףH5775 השׁמיםH8064 ובבהמהH929 ובכלH3605 הארץH776 ובכלH3605 הרמשׂH7431 הרמשׂH7430 עלH5921 הארץ׃H776

(Gen 1:27) ויבראH1254 אלהיםH430 אתH853 האדםH120 בצלמוH6754 בצלםH6754 אלהיםH430 בראH1254 אתוH853 זכרH2145 ונקבהH5347 בראH1254 אתם׃H853

(Gen 1:28) ויברךH1288 אתםH853 אלהיםH430 ויאמרH559 להם אלהיםH430 פרוH6509 ורבוH7235 ומלאוH4390 אתH853 הארץH776 וכבשׁהH3533 ורדוH7287 בדגתH1710 היםH3220 ובעוףH5775 השׁמיםH8064 ובכלH3605 חיהH2416 הרמשׂתH7430 עלH5921 הארץ׃H776

(Gen 1:29) ויאמרH559 אלהיםH430 הנהH2009 נתתיH5414 לכם אתH853 כלH3605 עשׂבH6212 זרעH2232 זרעH2233 אשׁרH834 עלH5921 פניH6440 כלH3605 הארץH776 ואתH853 כלH3605 העץH6086 אשׁרH834 בו פריH6529 עץH6086 זרעH2232 זרעH2233 לכם יהיהH1961 לאכלה׃H402

(Gen 1:30) ולכלH3605 חיתH2416 הארץH776 ולכלH3605 עוףH5775 השׁמיםH8064 ולכלH3605 רומשׂH7430 עלH5921 הארץH776 אשׁרH834 בו נפשׁH5315 חיהH2416 אתH853 כלH3605 ירקH3418 עשׂבH6212 לאכלהH402 ויהיH1961 כן׃H3651

(Gen 1:31) ויראH7200 אלהיםH430 אתH853 כלH3605 אשׁרH834 עשׂהH6213 והנהH2009 טובH2896 מאדH3966 ויהיH1961 ערבH6153 ויהיH1961 בקרH1242 יוםH3117 השׁשׁי׃H8345Created by e-Sword

Download e-Sword

DictionaryИскам да получавам новини от този сайт

Име:

Email:

You are here